JAVA篇 五月 03, 2021

替换 jar 包中的 class 文件

文章字数 193 阅读约需 1 mins. 阅读次数

在test.jar 的同目录下新建一个与 NeedReplace 类的全路径相同的目录,执行以下命令
md com\lovedata\bigdata\jar
执行 java -jar 来进行替换
jar uvf test.jar com\lovedata\bigdata\jar\NeedReplace.class

0%